(NT / delete)

a-`? disregard. no option to delete?