Story telling logo animation

Presenting my attempt to make a story telling logo animation