HZD bow

machine bow base on Horizon Zero DawnFinger-licking good!